Doradztwo kadrowe

Zatrudnienie pracownika zawsze rodzi wątpliwości i obowiązki pracodawców. Nie każdy jedna zdaje sobie sprawę jak wiele spraw czynności na pracodawcy: zgłoszenie jako pracodawcy do Inspekcji Pracy, rozliczanie czasu pracy, liczne ewidencje, rozliczenia składek ZUS i podatków i wiele innych.

Nasze biuro zdejmie z Państwa ciężar prowadzenia kadr i płac a nasza znajomość prawa pracy i wszelkich aktualnych przepisów pozwoli na optymalizację kosztów zatrudnienia.

 Płace

Naliczanie wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem danych dostarczonych przez Klienta.

Naliczanie odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz innych świadczeń.

Ustalanie prawa i naliczanie należnych zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz należnych świadczeń finansowanych z budżetu państwa.

Prowadzenie ewidencji wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Naliczanie wynagrodzeń z bezosobowego funduszu płac.

Sporządzanie list płac, zbiorówek list płac oraz raportów płacowych;

Przygotowywanie pasków płac oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu;

Sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowników na ich rachunki bankowe;

Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, IFT-1R) oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-40);

Pomoc i współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.

Prowadzenie dokumentacji ZUS: sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów rozliczeniowych, sporządzanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych, przesyłanie dokumentów do ZUS drogą przekazu elektronicznego.

Kadry

Sporządzanie umów o pracę, umów-zlecenia i zleceń o dzieło,

Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych);

Przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników,

Rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS;

GUS  – Sporządzanie sprawozdań statystycznych i przesyłanie ich do właściwych urzędów statystycznych.

Rozliczanie absencji pracowniczych.

Sporządzanie i przesyłanie do PFRON deklaracji miesięcznych.

Obsługa inspekcji  z PIP w zakresie prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej, dostarczanie odpowiednich dokumentów i udzielanie wyjaśnień.

Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych, ewidencji czasu pracy.


Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Audyt poprawności naliczania wynagrodzeń.

 Audyt dokumentacji akt osobowych.

Przeprowadzanie kontroli prawidłowości naliczania składek ZUS i sporządzanie ewentualnych korekt deklaracji ZUS.

Wystawianie zaświadczeń Rp-7.

Sporządzanie lub audyt: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Udzielanie opinii, porad w zakresie zawartych umów o pracę, sposobów ich rozwiązania oraz skutkach ich rozwiązania.

Przygotowywanie projektów wewnętrznych regulacji i rozliczeń w zakładach pracy.

 

Kontakt z nami  lapka